П'ятниця, 31 березня
Ми у соціальних мережах:
Групи управління

Про управління

1. Загальні положення

1.1. Управління  захисту споживачів (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області (далі – Головне управління).

1.2. Головною метою діяльності Управління є реалізація державної політики у галузі попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, державного контролю за додержанням законодавства у сферах захисту споживачів, (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння), у межах повноважень передбачених законом, здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань туристичної діяльності, реклами, в цій сфері. 

1.3.  Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та його заступників, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,  Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, Положенням управління захисту споживачів, дорученнями і наказами керівництва Головного управління, міжнародними договорами України, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Управління забезпечує належний рівень діловодства, службової таємниці з питань, які належать до його компетенції.

 

2. Завдання, функції та обов’язки Управління

 

2. 1. Основні завдання управління:

2.1.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у галузях державного нагляду за додержанням державного контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та у сфері туризму та курортів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння). 

2.1.2. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та у сфері туризму та курортів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння). 

2.1.3. Здійснення ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності.

2.1.4. Здійснення метрологічного нагляду в межах сфери своєї відповідальності.

2.1.5. Організація виконання законодавчих і нормативно-правових актів, контроль за їх реалізацією.

2.2.  Функції управління:

2.2.1. Розгляд скарг, заяв і пропозицій громадян з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.2.2. Організація роботи з питань забезпечення реалізації державного контролю за дотриманням законодавства про  захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та у сфері туризму та курортів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння), ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності та метрологічного нагляду.

2.2.3. Підготовка пропозицій керівництву Головного управління  щодо накладення на суб'єктів господарювання стягнень відповідно до чинного законодавства, та притягнення винних осіб  до адміністративної відповідальності, винесення приписів щодо усунення виявлених порушень.

2.2.4. Розгляд справ про порушення законодавства про рекламу.

2.2.5. Формування єдиних справ розпорядчих документів у паперовій формі, що приймаються під час здійснення кожного окремого заходу.

2.3.  Обов’язки управління:

2.3.1. Здійснювати державний контроль за додержанням законодавства у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та у сфері туризму та курортів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння),  державного ринкового  та метрологічного нагляду.

2.3.2. Здійснювати своєчасний та якісний розгляд працівниками управління звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з підготовкою пакету документів до  Держпродспоживслужби України, з питань, що належать до компетенції Головного управління та управління.

2.3.3. Давати  суб’єктам  господарювання  обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів.

2.3.4.  Представляти інтереси Держпродспоживслужби з питань, що належать до компетенції управління, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях.  

2.3.5. Висвітлювати у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та у сфері туризму та курортів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння),  державного ринкового  та метрологічного нагляду.

2.3.6. Здійснювати у межах своєї компетенції заходи з виробництва та розповсюдження соціальної реклами.

2.3.7. Здійснювати моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу або відкликання.

2.3.8. Інформувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового та метрологічного нагляду.

2.3.9. Вживати заходів щодо налагодження співпраці із суб’єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку.

2.3.10. Сприяти органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів.

2.3.11. Здійснювати інші повноваження, визначені законами України.

 

3. Права управління

3.1. Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

- у межах своїх повноважень представляти Головне управління  за дорученнями її керівництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, відповідних органах іноземних держав і міжнародних організаціях, підприємствах, установах, організаціях.

- одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Головного управління, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових осіб інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

- брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, а також у роботі робочих груп з питань, що відносяться до компетенції Головного управління та управління захисту споживачів.

- користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів,  державними,  в тому числі урядовими системами зв’язку та іншими технічними засобами.

- інформувати керівництво Головного управління  про покладення на управління обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління  необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Головного управління.

- фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо та відеофіксації, не перешкоджаючи здійсненням такого заходу. 

 

4. Структура Управління

4.1. Структура і чисельність Управління визначаються штатним розписом Головного управління.

4.2. Управління складається із двох відділів :

- Відділ контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства. 

- Відділ ринкового та метрологічного нагляду. 

4.3. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу Управління, визначаються Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, цим Положенням  та положеннями про них.

4.4. Керівники структурних підрозділів Управління, здійснюють керівництво у підпорядкованих їм відділах згідно з положеннями про відповідні відділи.

4.3. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів у складі Управління та працівників структурних підрозділів визначаються в положеннях та посадових інструкціях.

4.4. Працівники Управління призначаються на посади і звільняються з них в установленому законодавством порядку.

4.5.У відповідності до штатного розпису до складу Управління входять наступні посади:

- Начальник відділу ринкового та метрологічного нагляду управління. На посаду начальника відділу призначаються наказом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області особи з вищою освітою не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б»  чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, вільне володіння державною мовою, володінням комп'ютером рівнем досвідченого користувача. Звільняється з посади у відповідності до вимог трудового законодавства України та законодавства про державну службу. Начальник відділу є державним службовцем. 

- Головний спеціаліст відділу ринкового та метрологічного нагляду управління. Призначається на посаду начальником Головного управління у відповідності до вимог чинного законодавства України. На посаду головного спеціаліста відділу призначаються особи з вищою освітою  не нижче молодшого бакалавра або бакалавра та вільним володінням державною мовою, володінням комп'ютером  рівнем досвідченого користувача. Звільняється з посади у відповідності до вимог трудового законодавства України та законодавства про державну службу. Головний спеціаліст є державним службовцем.

- Начальник відділу контролю за додержанням законодавства у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства. На посаду начальника відділу призначається особа наказом начальника Головного управління відповідно до вимог трудового  законодавства України, законодавства про державну службу з вищою освітою не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б»  чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, вільне володіння державною мовою, володінням комп'ютером  рівнем досвідченого користувача. Звільняється з посади у відповідності до вимог трудового законодавства України та законодавства про державну службу. Начальник відділу є державним службовцем. 

- Головний спеціаліст відділу контролю за додержанням законодавства у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства. Призначається на посаду наказом начальника Головного управління у відповідності до вимог трудового  законодавства України, законодавства про державну службу. На посаду головного спеціаліста відділу призначаються особи з вищою освітою  не нижче молодшого бакалавра або бакалавра та вільним володінням державною мовою, володінням комп'ютером  рівнем досвідченого користувача. Звільняється з посади у відповідності до вимог трудового законодавства України та законодавства про державну службу. Головний спеціаліст є державним службовцем.

- Провідний спеціаліст відділу контролю за додержанням законодавства у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та у сфері туризму та курортів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння). Призначається на посаду наказом начальника Головного управління у відповідності  до вимог трудового  законодавства України, законодавства про державну службу. На посаду головного спеціаліста відділу призначаються особи з вищою освітою  не нижче молодшого бакалавра або бакалавра та вільним володінням державною мовою, володінням комп'ютером  рівнем досвідченого користувача. Звільняється з посади у відповідності до вимог трудового законодавства України та законодавства про державну службу. Провідний спеціаліст є державним службовцем.

 

5. Керівництво Управління

5.1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду начальником Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за погодженням з Головою Держпродспоживслужби України та звільняється з посади наказом начальника Головного управління у відповідності до вимог чинного законодавства України, положення про Головне управління. 

5.2. На посаду начальника Управління призначаються особи з вищою освітою не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б»  чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше п'яти років, вільне володіння державною мовою, володінням комп'ютером  рівнем досвідченого користувача.

5.3. Начальник управління є державним службовцем. 

5.4.Начальник управління безпосередньо підпорядкований начальнику Головного управління, заступнику начальника Головного управління.

5.5. Начальник управління у підпорядкуванні має начальника відділу контролю за додержанням законодавства у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства.

5.6.У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує посадова особа згідно наказу начальника Головного управління.

5.7. Начальник управління:

- Здійснює керівництво діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених Положенням про Головне управління, цим Положенням, та організацію роботи, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни працівниками Управління.

- Забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління. 

- Визначає обов’язки керівників структурних підрозділів та працівників Управління, виходячи із завдань, визначених Положенням про Головне управління, цим Положення.

- Розподіляє роботу між працівниками управління на основі їх посадових інструкцій, очолює та контролює їх роботу. 

- Представляє інтереси Головного управління у державних та інших органах, не залежно від форми власності, при розгляді питань та спорів віднесених до компетенції Головного управління, управління захисту споживачів або визначає з цією метою працівника Управління.

-  Візує накази та інші документи з питань діяльності Управління.

- Проводить особистий прийом громадян згідно з встановленим графіком, а також надає безоплатні правові консультації громадянам України.

- Підписує від імені управління документи, висновки, інформаційні та аналітичні довідки та інші документи, які необхідні для виконання завдань та функціональних обов’язків покладених на Управління. 

- Подає пропозиції начальнику Головного управління, заступнику начальника Головного управління щодо переведення, звільнення працівників Управління та підпорядкованих відділів їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

- Здійснює нагляд та контроль за дотриманням законодавства у сфері боротьби з корупцією працівниками управління.

- Розробляє проекти нормативно-правових актів, наказів у межах та в сфері компетенції управління.

- Виконує  доручення начальника Головного управління, заступника начальника Головного управління.

- Складає в   установлених   законом  випадках приписи,  протоколи  про адміністративні правопорушення,  розглядає відповідно  до  закону 

справи   про   адміністративні   правопорушення, передбачених законом; 

- Видає приписи про усунення порушень виявлених  під час проведення перевірок.

- Забезпечує дотримання працівниками Управління вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

- Перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог нормативно-правових актів щодо безпеки продукції, а також правил торгівлі та надання послуг шляхом безперешкодного відвідування та обстеження відповідно до законодавства будь-яких виробничих, торговельних та складських приміщень таких суб’єктів.

- Проводить перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирає зразки продукції та забезпечує проведення їх експертизи (випробування), тощо

- Перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог законів України, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності. 

- Контролює формування єдиних справ розпорядчих документів у паперовій формі, що приймаються під час здійснення кожного окремого заходу в управлінні.

- Несе персональну відповідальність за закріпленими матеріальними цінностями.

 

6. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

6.1. Управління у своїй роботі взаємодіє зі всіма структурними підрозділами Головного управління у межах функціональних обов’язків.

6.2. Покладання на управління обов'язків, не передбачених  Положенням про Головне управління, цим Положенням, що не відносяться до компетенції Управління, не допускається.

 

 

7. Відповідальність  управління

7.1 . Начальник та працівники управління несуть відповідальність:

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових та функціональних обов'язків, що передбачені Положенням про Головне управління, цим Положенням в межах, визначених діючим законодавством України про працю та законодавство про державну службу.

- за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,  в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

- за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.